Általános szerződési feltételek

1. Szerződő felek

1.1 Szolgáltató adatai

 • Szolgáltató neve: XXL FUTÁR Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Cégjegyzékszám: 01-09-309886
 • Adószám: 26244808-2-41
 • (továbbiakban: Szolgáltató)
 • E-mail: [email protected]
 • Honlap: https://xxlfutar.hu
 • Nyitvatartás: H-P: 8-17 ; SZ-V: ZÁRVA
 • Bank: OTP Bank
 • Bankszámlaszám: 11704007-22037930
 • Elektronikus fizetés szolgáltatója: OTP Simple Pay

1.2 Ügyfél, megrendelő

Az a magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki/amely Szolgáltatóval az ÁSZF szerinti vagy egyedileg megállapított és kölcsönösen elfogadott feltételekkel írásos (honlapon vagy e-mailben leadott) megrendelés útján – az ÁSZF feltételeinek kifejezett írásos, utólagosan is igazolható elfogadásával és ezen elfogadás előfeltételével – Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi saját adatainak megadását követően. Az ügyfél megrendelői státusza nem zárja ki, hogy egyben a kézbesítési eljárásban egyben feladó vagy címzett is legyen, mely körülménynek a megadott adatokból egyértelműen ki kell derülnie.

1.2.1 Fogyasztó

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.2.2 Szerződött Megrendelő

Az az Ügyfél, Megrendelő, aki/amely külön szerződésben rögzített feltételek szerint, kedvezményes díjszabással veszi igénybe a szolgáltatást.

1.3 Feladó

Szolgáltató szolgáltatásai igénybevétele esetén azon magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet, akitől/amelytől Szolgáltató partnerének futára fizikailag a küldeményt felveszi, illetve akit/amelyet Megrendelő feladóként jelöl meg a leadott rendelésen és a küldeményen, amennyiben Feladó eltér Megrendelő személyétől.

1.4 Címzett

Azon magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki/amely a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán, illetve Megrendelő által leadott megrendelésen címzettként kerül megjelölésre, akinek/amelynek a küldeményt Szolgáltató partnere futárának a küldeményt kézbesíteni kell.

2. Szerződéskötés részletes feltételei

2.1. Szolgáltató alaptevékenysége

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. Évi CLIX. Törvény (a továbbiakban: Postatv.) 2. § 9. és 15. Pontjai, valamint a 8. § (1) bekezdésének a), b), d) pontjai szerint futárposta-, expressz postai és egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások közvetítése Magyarország területén.

Az XXL FUTÁR Kft. szolgáltatása kizárólagosan közvetítőként vesz részt a csomagszállításban mindenkori partnerei révén a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételekkel. Szolgáltató saját szállító járművel nem rendelkezik, és nem foglalkoztat futárokat, így fizikailag a csomaggal a mindenkori partnerek érintkeznek.

2.2. Szerződés tárgya

Szolgáltató közvetítői tevékenységére figyelemmel megszervezi az általa kiválasztott partner által végzendő szállítását, melynek következtében Megrendelő a szállítással kapcsolatos minden tájékoztatást, illetve nyilatkozatot a Szolgáltatónak kell közölnie, illetve Szolgáltatótól kell kérnie.

XXL Futár Kft., mint Szolgáltató a mindenkori Partner futárszolgálatok szolgáltatásainak közvetítésével Megrendelő megrendelése alapján és Megrendelő költségére és kockázatára fuvarozást, csomagszállítást, azaz fuvar és postai szolgáltatási tevékenységet szervez meg. Partnereknél a jelen ÁSZF és a mindenkori Partnerek szállítási feltételeinek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású tárgyak vonatkozásában szervez csomagszállítást Magyarország területén és meghatározott külföldi területekre, melynek során Megrendelő kizárólag Szolgáltatóval van kapcsolatban. A megrendelést Szolgáltatónak adja le és minden tájékoztatást Szolgáltatótól kérhet, illetve felé tehet jognyilatkozatokat, míg a küldemény fizikai szállítását a csomag felvételétől a kézbesítésig Partner futárszolgálat végzi Szolgáltatóval fennálló kapcsolat és Szolgáltatótól kapott adatok alapján.

Szolgáltatói szerződés alapján Szolgáltató vállalja, hogy a jelen ÁSZF-ben és Szolgáltató tevékenységére irányadó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldemények partnerei által történő szállítását és annak Megrendelő által meghatározott címzett vagy jogosult részére való kézbesítését megszervezi Megrendelő által leadott adatok alapján díj fizetése ellenében.

2.3 Feltételek

2.3.1 Küldemény

A jelen ÁSZF-ben foglalt tömeg- és mérethatároknak megfelelő – a küldeményen, annak burkolatán vagy az ahhoz tartozó listán (fuvarlevélen és más kísérő okiratokon) megcímzett és a kézbesítést lehetővé tévő adatokat tartalmazó – csomag.

A küldemény fajtái: levélküldemény vagy csomagküldemény, amelyet Szolgáltató fuvarlevéllel vagy más kísérő okirattal partnerei közúti járművön vagy légi úton szállítanak.

2.3.2. A szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés akkor jön létre Szolgáltató és Megrendelő között, amikor Megrendelő Szolgáltató részére xxlfutar.hu honlapján vagy e-mailben megküldi írásbeli megrendelését Szolgáltató részére a mindenkori ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadásával a legalább 1kg és legfeljebb 2000 kg-ig (postai küldemény max. 40kg/db) terjedő súlyú küldemény vonatkozásában és a megrendelés Szolgáltató részére elérhetővé válik.

Az 1.2 és 1.2.1 pont szerinti Megrendelők tudomásul veszik és elfogadják, hogy a megrendelésük Szolgáltatóhoz való eljuttatásával kifejezetten kérik, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 19. §-a alapján Szolgáltató az Ügyfél elállási/felmondási jogának gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg a teljesítést.

A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését Szolgáltató megrendelésre válaszul megküldött írásbeli visszaigazolása jelenti.

A szolgáltatási szerződés esetében jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

Ha az ÁSZF a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél által történő – aláírásával jön létre. Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a jelen ÁSZF írásbeli megállapodásnak minősül, melyet Szolgáltató saját nyilvántartásában egyedileg azonosíthatóan iktat, mely a teljesítést követően is hozzáférhető Szolgáltató nyilvántartásában.

Nem térhetnek el a szerződő felek az ÁSZF szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

Megrendelő és Szolgáltató között létrejött szolgáltatási szerződés határozott időre, legkésőbb Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetéséig tart azzal, hogy amennyiben a küldemény kézbesítése későbbi, mint a díj fizetésének időpontja, úgy a szerződéses jogviszony a felek között a küldemény címzettje vagy más, jelen ÁSZF szerint átvételre vagy visszavételre jogosult személy által igazoltan történő átvételéig, azaz a s szerződés teljesítéséig áll fenn.

2.3.3 Tömeg és mérethatárok

Szolgáltató tömeg és mérethatárait a mindenkori Partner Általános Szerződési Feltételei határozzák meg és azokat kell tekinteni mérvadónak. Szolgáltató kizárólag az ebben található mérethatárok szerinti csomag rögzítését teszi lehetővé hivatalos rendelési felületén. Az akár tévedésből, akár szándékosan valótlanul megadott súly és méretadatokból esetlegesen felmerülő többletköltség Megrendelőt terheli 3.2. pont alapján. Partnereink minden esetben jogosultak a küldemények méreteinek ellenőrzésére, illetve súlymérésre mely az elszámolás, illetve fuvardíj alapját képzi.

A nagy terjedelmű küldemények esetében a térfogatsúly számításra vonatkozó szabályok az irányadók. Térfogatsúly számítás (kg) = (szélesség x magasság x hosszúság) / 5000 [cm]. Ha a méretek alapján számított súly nagyobb, mint a ténylegesen mért tömeg, ilyen esetben automatikusan a nagyobb súly kerül kiszámlázásra a Megrendelőnek.

Szolgáltatónak lehetősége van a küldemény felvételét, szállítását, vagy kézi erővel történő mozgatását megtagadni, amennyiben azt a körülmények vagy a helyszín nem teszi lehetővé, illetve az munka- és vagyonbiztonsági kockázattal jár. Ilyen esetnek minősül többek között:

 • Ha a rendeltetési hely (ahova a termék lerakását a címzett kéri) és a szállító járművel megközelíthető legközelebbi parkoló között több, mint 30 méter távolság van.
 • Az ingatlan megközelítése a küldemény kézi mozgatásával az útviszonyok miatt nem lehetséges, vagy munka, illetve vagyonvédelmi okok miatt kockázatos.
 • Lépcsőn történő szállítás esetén a lépcső bármilyen okból balesetveszélyes (pl. nincs korlát, a lépő felület, lépő magasság eltér a szabványostól; lépcső felülete csúszós stb.), illetve amennyiben a lépcső adottságainál fogva (szűk; a küldeménnyel nem lehet elfordulni; az elforduláshoz a küldeményt derékmagasság fölé kellene emelni stb.) alkalmatlan a biztonságos szállításra.
 • Lakáson belüli mozgatás esetén a rendeltetési hely megközelítése bármilyen okból baleset és vagyonvédelmi okok miatt kockázatos.
 • Küldemény csomagolt állapotban ajtónyíláson nem fér be, vagy a lakótéren belül nem mozgatható.

 

Amennyiben ezen körülmények a kiszállítási címen állnak fenn, akkor a kiszállítás teljesítettnek minősül akkor is, ha a fent részletezettek, vagy egyéb akadályozó kö-rülmények okán a küldeményt a szállítók nem juttatják el a megbízáskor megadott címen lévő ingatlanba.

2.3.4 Egyedi árajánlat

Jellegük miatt a kerekes járműveket és blokkos szállításra alkalmatlan küldemények, amely küldeményekre vagy küldemények mellé más áru nem rakható az esetleges sérülések elkerülése érdekében ezen termékek szállítását az XXL Futár vagy azok mindenkori partnerei adott esetben meg is tagadhatják. Továbbá egyedi áron tudjuk elbírálni a nagyobb mennyiségű küldeményeket (pl. költöztetés). Fent említett egyedi áru küldemények szállítása minden esetben ajánlatkéréshez kötött az [email protected] címen, a küldemények pontos méreteinek, valamint a szállítási címek megadásával.

2.4 Kötelezettségek

2.4.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő árajánlat előzetes bekérése esetén tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által adott árajánlat annak megküldésétől számított 28 napig érvényes, ezt követően – akár a korábbi árajánlat számára való hivatkozással – új árajánlatot kell kérnie a megrendelés leadásához. Megrendelő a szolgáltatási szerződés létrejöttéhez szükséges megrendelést Szolgáltató honlapján vagy e-mailben írásban köteles megküldeni Szolgáltató részére, Szolgáltató által kért adatok megadásával, de legalább az alábbi adatok megjelölésével azzal, hogy Megrendelőt terheli minden abból eredő felelősség, amennyiben az alábbi adatokat a valóságtól eltérően adja meg Szolgáltató részére:

 • Megrendelő adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím)
 • Címzett adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím)
 • Számlázási adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím, cég esetén adószám)
 • Részleges csomagadatok, a csomag mérete, pontos súlya, a csomag tartalma, mennyiség
 • Kapcsolattartó neve és telefonszáma
 • Megjegyzés
 • Választott fizetési mód

 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató rendelést szóban, Szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve telefonon nem fogad, Szolgáltató által kért minden adatot elektronikusan kell megküldeni. A megrendelés megküldését követően Szolgáltató visszaigazolása esetén Megrendelő köteles Szolgáltató által elektronikusan megküldött fuvarokmányt és esetlegesen megküldött további kísérő okmányokat kinyomtatni, és saját felelősségére kitölteni és az okmányokat a csomag felvételi helyére eljuttatni. Megrendelő vállalja, hogy a kinyomtatott fuvarokmányokat a csomagot felvevő partner futárával aláíratja, kivéve Szolgáltató azon partnerei teljesítése során, amelyeknél Szolgáltató partnere honlapján ezen kötelezettség alól kifejezetten mentesít. Ehhez kapcsolódóan Megrendelő tudomásul veszi, hogy a küldemény felvétele a küldemény átvételének futár által történő írásbeli elismerésével – vagy amelyik partner futára nem ír alá, ott Szolgáltató partnerének honlapján közzétett módon – történik.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Megrendelő és az ahhoz kapcsolódó adatlap kitöltésével büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy Feladott küldemény nem tartalmaz illegális, bármely állam által törvénybe ütköző, illetve veszélyes tartalmat, mely nyilatkozattal a küldemény tartalmáért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal függetlenül attól, hogy személyesen jelen volt-e a küldemény csomagolásánál, illetve a csomag futárnak történő átadásánál.

Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy amennyiben Szolgáltatóval szállítandó küldemény az ún. EKAER vagy ezzel tartalmilag egyező rendszer előírásai szerint bejelentési kötelezettség alá esik, úgy Megrendelőt terheli minden – teljes anyagi kártérítésre is kiterjedő – felelősség, hogy ezen körülményről Szolgáltatót tájékoztassa és Szolgáltató rendelkezésére bocsássa a bejelentést és/vagy azonosítást igazoló adatokat, illetve Szolgáltató kapcsolódó esetleges kötelezettségeit elősegítse.

A szolgáltatás ellenében Megrendelő díj fizetésére köteles. Megrendelő a megrendelésben köteles megjelölni a szolgáltatás díjának kiegyenlítési formáját a 3.2.1. Pont figyelembevételével.

Megrendelő tudomásul veszi – és amennyiben a személyétől eltér, Feladót saját felelősségére tájékoztatja – hogy Szolgáltató küldemények felvételét és kézbesítését végző mindenkori partnerei az átvett küldeményeket lemérik, és ellenőrzik, hogy Szolgáltatónál leadott súly, méret és egyéb szükséges mérhető paraméterek megegyeznek-e az átvett küldemény adataival.

Megrendelő elfogadja, hogy Szolgáltatónál nyilvántartott, Szolgáltató által még nem teljesített és/vagy Megrendelő által maradéktalanul meg nem fizetett megrendelések (akár egy, akár több címre való szállítással teljesítendő) csomag száma eléri vagy meghaladja a maximális 10 darabot, vagy ha a megrendeléssel érintett csomagok számától függetlenül eléri vagy meghaladja a szolgáltatási díjak értékének összege a bruttó 50.000,- Ft-ot, illetve Megrendelő Szolgáltató számlájának kiegyenlítésével 14 napot meghaladó késedelembe esik és az új megrendelés teljes szolgáltatási díját nem fizeti meg előre a 3.2.1. Pont szerint, abban az esetben Szolgáltató jogosult a limitet meghaladó megrendelések visszaigazolását és teljesítését visszautasítani.

Ezen túlmenően Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden indokolás nélkül bármely megrendelés teljesítését megtagadja az addigi esetleges befizetésekkel való elszámolással egyidejűleg.

Megrendelő – amennyiben vezetékes telefon elérhetőségét adott meg kizárólag a csomagfelvétel napjára – köteles a küldemény felvételének napján a vezetékes telefon helyszínén tartózkodni azzal, hogy amennyiben nem érhető el és a vezetékes telefon címén sem tartózkodik senki Megrendelő megbízásából, úgy a szolgáltatás teljesítésére a megrendelés megerősítése vagy ismételt leadása esetén Szolgáltató nem köteles, és Megrendelő köteles a szerződéstől való elállás esetén irányadó díjat Szolgáltatónak megfizetni 3.2.3 pont szerint.

Megrendelők tudomásul veszik és elfogadják, hogy Szolgáltató mind a küldeményekkel való rendelkezés, mind pedig az esetlegesen igénybe vett utánvétes szolgáltatás esetén Szolgáltató által beszedett és továbbítandó összeg megfizetésénél kizárólag Megrendelő utasításához van kötve, az utánvétes összeget kizárólag Megrendelő részére utalhatja ki.

Szolgáltató a szolgáltatásával érintett ügyfelek közötti bármilyen más (polgári vagy büntető) jogviszonyt nem vizsgálhatja és nem vizsgálja, az ügyfelek vagy harmadik személy közötti elszámolási kérdésben Szolgáltató felelőssége kizárt.

Megrendelő – amennyiben nem személyesen tartja a kapcsolatot Szolgáltatóval – a jelen ÁSZF szerinti jogait, így különösen az utasításadási jogát a külön megnevezendő kapcsolattartón keresztül gyakorolhatja azzal, hogy Megrendelő kockázata és teljes anyagi és jogi felelőssége, hogy kapcsolattartó minden jognyilatkozatát és cselekményét Szolgáltató Megrendelő joggyakorlásának tudja be, és Szolgáltató a jogviszony hatálya alatt semmilyen formában nem köteles vizsgálni vagy megkérdőjelezni Megrendelő és kapcsolattartó közötti kapcsolat jellegét és kapcsolattartó eljárási jogosultságát, valamint személyét.

Amennyiben Megrendelő a 2.5.1. Pont szerinti elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni emailben az [email protected] email címre. Ha Címzett vagy Feladó nyilatkozatát e-mailben vagy a honlapon adja le, Szolgáltató az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (pl.: e-mailben) haladéktalanul visszaigazolja Megrendelőnek. A fenti nyilatkozatot érvényesen csak Fogyasztónak minősülő megrendelő teheti meg. A 45/2014. (II.26.) 29. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Fogyasztó tudomásul veszi, hogy mivel kérte a szolgáltatás teljesítésének elállási/felmondási jog határidejének lejárta előtti megkezdését, ezért a szolgáltatás egészének teljesítését követően a Fogyasztó felmondási jogát már nem gyakorolhatja függetlenül attól, hogy a teljesítés befejezéséről tudomása volt-e.

Az Ügyfelek – különösen Megrendelő – tudomásul veszik és elfogadják, hogy Szolgáltató az értéknyilvánított kézbesítendő csomag vonatkozásában bármilyen kifizetést, jóváírást, illetve egyéb kártérítést vagy más jogcímen történő kompenzációt kizárólag abban az esetben teljesít Partnerei erre irányuló követelései esetén, amennyiben Megrendelő a kézbesítendő csomag értékét hitelt érdemlően igazolta (pl.: számla másolatával). Amennyiben ezt nem áll módjában teljesíteni, úgy Megrendelő legfeljebb bruttó 50.000,- Ft értékhatárig jelölheti meg a csomag összértékét. A nem kereskedelmi értéket képviselő tartalom közé sorolandók a személyes tárgyak, használt termékek.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem fogad el és szervez meg olyan megbízást, nem közvetít olyan szállítmányt, amely ellenkezik Partnere szabályzatával.

2.4.2. Feladó feladatai

Megrendelő, ha nem tudja kinyomtatni a fuvarlevelet, köteles azt jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben ezt elmulasztja, Szolgáltató nem felelős az ebből származó károkért. Abban az esetben, ha Feladó Szolgáltató partnere által, a helyszínen biztosított kézi fuvarlevelet állít ki, annak kitöltéséért minden esetben Feladó felel, Szolgáltató a hibásan kitöltött kézi fuvarlevelek adattartalmáért és az ebből származó károkért felelősségre nem vonható.

A fuvarlevelek és a csomagcímkék elhelyezése, felragasztása a küldeményekre, minden esetben Feladó felelőssége. Feladó kötelessége gondoskodni arról, hogy a megfelelő dobozra, a megfelelő csomagcímke, fuvarlevél kerüljön.

2.4.3. Csomagolás

Az áru gondos és szakszerű csomagolása biztosítja azt, hogy feladott küldemény a gépi és kézi kezelésre, rakodásra, hatékony közúti továbbításra alkalmas legyen és így az áru sérülésmentesen érkezzen meg a címre. Szolgáltató által elfogadott csomagolásról a xxlfutar.hu weboldalon elérhető “információk fül” alatt tájékozódhat. A küldeményeket az abban foglaltak szerint kell becsomagolni.

Szolgáltató és mindenkori partnerei csak a megfelelően csomagolt, és megcímzett küldeményekért vállalnak felelősséget. A küldeményeket az abban foglaltak szerint kell becsomagolni. Szolgáltató és mindenkori partnerei utólag nem fogadnak el olyan hivatkozást, hogy felvételkor futárnak látnia kellett volna a nem megfelelő csomagolást és meg kellett volna tagadnia a felvételt. A megfelelő csomagolás kizárólag Feladó feladata és felelőssége, annak részletes átvizsgálását, illetve minősítését Szolgáltató és mindenkori partneri nem vállalják. Futárnak joga van megtagadni a felvételt, amennyiben szakmai véleménye szerint a csomagolás nem alkalmas a küldemény biztonságos szállítására.

A csomagolásnál következő feltételeket kell teljesítenie Feladónak:

 1. Csak teljesen lezárt küldemény adható fel.
 2. Használjon új dobozokat, amelyek szilárdak, jó állapotúak (nem sérültek vagy nedvesek) és nem szakadnak könnyen. A használt és sérült dobozok elveszítik szilárdságukat ezáltal a küldeménye sérülhet.
 3. A 25 kg-nál nehezebb csomagokat kérjük, jelölje „Nehéz“(„Heavy“) felirattal.
 4. A használt dobozokon lévő régebbi címkéket távolítsa el, illetve húzza át.
 5. Olyan küldemény, melyből hosszú, hegyes részek állnak ki, úgy nem alkalmas a küldemény szállításra.
 6. A küldemény csomagolásának minden felületet, illetve a termék minden részét megfelelően kell védenie. Ez azt jelenti, hogy minimum 2 cm hungarocell, vagy más védőanyag, illetve kartonpapír borítás, valamint zsugorfólia két rétegben.
 7. Az üvegfelületeket, vagy különösen sérülékeny, törékeny felületeket külön védelemmel kell ellátni, hogy azok egy kisebb behatás következtében ne sérülhessen, vagyis ezen felületek elé kemény védőanyagot kell tenni, azok védelmére a hungarocell borítás nem elegendő.
 8. Amennyiben a küldemény törékeny felülettel, résszel is rendelkezik, úgy azt a csomagoláson jól láthatóan fel kell tüntetni.
 9. Üvegfelülettel rendelkező sütők (különösen beépíthető sütők) esetében az ajtó fogantyút le kell szerelni, valamint az üvegfelületet kemény védőanyaggal kell megvédeni. A csomagoláson meg kell jelölni „ÜVEGFELÜLET” felirattal azt az oldalt, ahol az üveg van.
 10. Minden élt külön élvédővel kell ellátni, illetve a sérülékeny felületet az üvegfelületeknek megfelelően kell kezelni.
 11. Műszaki cikkek kezelőfelületeit külön védelemmel kell ellátni, hogy azok ne sérülhessenek.
 12. A kiálló részeket nem elég leburkolni. A csomagolásnak biztosítania kell, hogy azok meg ne feszülhessenek, illetve le ne törhessenek. Bútorok esetében a lábakat vagy alátámasztással nem rendelkező részeket vagy ki kell merevíteni, vagy olyan csomagolással ellátni, hogy azok a szállítás és tárolás közben ne tudjanak megfeszülni.
 13. Amennyiben kiálló, illetve egyéb részek nem így vannak csomagolva, úgy a szállítás során keletkező esetleges törésekért vagy egyéb károkért az XXL Futár és mindenkori partnerei felelősséget nem vállalnak.
 14. A szerkezetileg gyenge, tömbösített szállítást és tárolást nem bíró küldeményeket úgy kell csomagolni, hogy azok megfelelően ki legyenek merevítve, normál árumozgatásnál, kézi rakodásnál, tömbösítés esetén semmiképpen ne sérülhessenek.
 15. Küldeményen belül lévő belül lévő mozgó dolgokat (pl. polcok) rögzíteni kell.
 16. Mosógépek esetében a dobot rögzíteni kell, mivel szállítás során a rázkódástól sérülhet.
 17. Mosó és hűtőgépek esetében a szintező lábakat teljesen be kell tekerni, hogy azok ne feszülhessenek meg.
 18. Javításra visszahívott elektronikai cikkeket az eredeti, komplett csomagolásban, megfelelő kitöltéssel adassák fel, felvétel vagy termékcsere esetén.
 19. Összepántolt dobozok nem vehetők fel, mert a csomagolás széteshet.
 20. A szerkezetileg gyenge (pl. régi vagy egyértelműen összeszerelési hiányossággal jellemezhető) bútorzatot stabilitásának jellegéből adódóan nem védi meg az ÁSZF-nek megfelelő csomagolás, ezért az ilyen termékekre, az esetleges káreseményre vonatkozóan nem áll módunkban kártalanítást vállalni.
 21. A címzést, a szállítólevelet, a szállítólevelet tartalmazó tasakot, illetve a különszolgáltatásokat azonosító matricákat a küldemény legnagyobb felületére kell ragasztani.
 22. Több küldemény egy címre történő feladása esetén a különleges szolgáltatásokat jelölő matricákat minden küldeményre fel kell ragasztani.
 23. A szállítólevelet a termékre fel kell helyezni. Több darabból álló feladás esetén minden egyes külön csomagolt darabra egyenként fel kell helyezni a szállítólevelet, hogy a küldemény minden darabja önállóan is beazonosítható legyen. Legalább kézzel rá kell írni a dobozokra az azonosító számot.
 24. Hibás, hiányos megrendelés esetén az XXL Futár egyeztetést kísérel meg, de az esetleges károkért felelősséget nem vállal.
 25. Veszélyes áru még külső jelzéssel sem adható fel.
 26. Amennyiben a helyszínen derül ki, hogy a csomagolás nem felel meg az általános szerződési feltételek 2.3.3 pontjában foglaltaknak, vagy a küldemény nincs becsomagolva, úgy a szállítási megbízást nem áll módunkban elvégezni. Ebben az esetben Megrendelő köteles megfizetni a meghiúsult kiszállás díját, amely: Budapesten 2500 Ft, vidéken 3500 Ft.
 27. A "Törékeny címke" alkalmazása nem mentesíti Feladót az áru természetének megfelelő csomagolási kötelezettség alól.
 28. Küldemények lezárása: A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.
 29. A szállítódoboz füleit erős ragasztószalaggal ragassza le hat csíkban. Erős, legalább 48 mm széles ragasztószalagot használjon. A normál szállítódobozok (RSC) esetében, ahol a fülek a doboz közepén találkoznak, használjon mind a doboz tetején és alján három-három csík ragasztószalagot úgy, hogy a középső és a két oldalsó nyílás is le legyen zárva. A hullámpapírból készült szállítódobozok esetében, ahol a fülek átfedik egymást, használjon mind a doboz tetején és alján három-három csík ragasztószalagot úgy, hogy a középső és a három oldalsó nyílás is le legyen zárva.
 30. Ne használjon enyvezett fedőpapírt, vékony celluxot, szigetelőszalagot, madzagot, illetve papírborítót!

 

2.4.4. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat Szolgáltató – az egyedi kivitelezésű szállítóleveleket, megrendelési visszaigazolásokat és más egyedi nyomtatványokat is (pl. Partner fuvarlevele, pro-forma számla, export-import vámkezelési megbízás, import árufelvételi megbízás) – díjmentesen köteles elektronikusan az igénybe vevő számára biztosítani. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen pont szerinti kötelezettsége kizárólag az üres formanyomtatványok Megrendelő részére történő megküldésére vonatkozik, Szolgáltató partnereinek kitöltötten közvetlen átadott, illetve Szolgáltatóhoz kitöltötten visszajutott formanyomtatványok formai-tartalmi ellenőrzésére nem terjed ki, Szolgáltatót a kitöltött formanyomtatványok vonatkozásában kizárólag azok partnerei felé történő továbbítási kötelezettsége terheli.

Megrendelő által a szolgáltatás igénybevételére megküldött megrendelését írásban elektronikusan, e-mailben visszaigazolja, melyhez a kinyomtatandó fuvarokmányokat is elektronikusan megküldi Szolgáltató.

Szolgáltató az elektronikusan érkezett megrendeléseket kezeli, rendszerezi, és továbbítja Megrendelő által megadott méreteknek és súlynak megfelelően, Szolgáltató által kiválasztott partner felé.

Szolgáltató Megrendelő által megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez, a küldemény továbbításához szükséges további fuvarozási és egyéb szerződéseket beszerzi és megköti partnerével vagy más szolgáltatóval, illetve a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb feladatokat elvégzi. Szolgáltató a fuvarozási és egyéb szerződéseket kívülálló harmadik személyekkel és partnereivel a saját nevében, de Megrendelő javára, kockázatára és költségére köti meg.

Szolgáltatónak a fuvarozó vagy más szállítmányozó megválasztásában, az útirány megállapításában és egyéb kötelezettségei teljesítésében a gazdaságosság és a küldemény biztonságának figyelembevételével kell eljárnia. A gazdaságosság és a biztonság a konkrét árutovábbítások esetén ütközhetnek egymással úgy, hogy az egyik követelmény csak a másik rovására valósítható meg. Szolgáltatónak ezért olyan intézkedéseket kell tennie, amelyek során e két követelményt szem előtt tartva Megrendelő érdekeit legjobban szolgáló megoldást választja.

Szolgáltató köteles Megrendelő utasításait követni. Ha olyan utasítást kap, amely veszélyezteti a küldemény gazdaságos és biztonságos továbbítását vagy jogszabályellenes, köteles erre Megrendelő figyelmét haladéktalanul felhívni. Ha Megrendelő az utasítást írásban megismétli, az ő költségére és felelősségére köteles Szolgáltató azt végrehajtani vagy végrehajtatni.

Szolgáltató a megrendelésen alapuló csomagküldéssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást ad Megrendelő részére – akár a csomagküldés ideje alatt Megrendelő külön kérésére is a rendelési azonosító számok és/vagy fuvarlevélszám megadása alapján. Ennek keretében Szolgáltató Megrendelővel fennálló szerződéses jogviszony fennállása alatt folyamatosan kapcsolatot tart a csomagküldésre megbízást adó Megrendelővel, illetve az általa megjelölt kapcsolattartóval és a megrendeléssel érintett partnerrel, továbbá biztosítja Megrendelő és a partner közötti információk áramlását, a panaszok, kifogások vagy más észrevételek és nyilatkozatok közvetítését.

A jelen szerződés szerint minősülő ügyfelek a csomagok nyomon követése iránt közvetlen Szolgáltató csomagküldést teljesítő partnerétől is szerezhet aktuális információt.

Szolgáltató honlapján a Partnerek automatikusan közvetített információit teszi közzé elektronikus információátadás útján. Szolgáltatót Partner hibás adatközléséből, valamint az információátadás hiányából semmilyen felelősség nem terheli.

2.5 Információ, ügyfélszolgálat

Szolgáltató az ügyfelekkel való kapcsolattartás hatékonysága érdekében kizárólag e-mailen Ügyfélszolgálatot működtet munkanapokon reggel 8:00 és délután 17:00 között.

Az ügyfélszolgálat az egyedi XXL csomagazonosító alapján és/vagy fuvarlevélszám alapján tud felvilágosítást adni a küldeményekről, valamint a küldeményszállítással, sérüléssel kapcsolatos esetleges reklamációkat kezeli. Információt csak arra az e-mail címre nyújt tájékoztatást, amelyről a megrendelés érkezett vagy amelyet a Megrendelő megjelölt.

Facebook oldalán (http://m.me/xxlfutar) chatbot robot segíti a felmerülő ügyfélszolgálati kérdések megválaszolását.

Az ügyfélszolgálat elérhető az [email protected] email címen valamint a https://xxlfutar.hu/contact linken.

A küldemény kézbesítési információja (státusza) a megrendelői fuvarfeladat rögzítése után azonnal lehívható az XXL Futár Kft. által üzemeltetett csomagfeladási rendszerből. (https://xxlfutar.hu/package)

Szolgáltató a címzettek részére az xxl csomagazonosító alapján ad felvilágosítást a küldeményről. Szolgáltató Partner futárszolgálatok automatikusan feldolgozott és továbbított adatait teszi közzé a csomagkövetési oldalon.

Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit automatikus e-mail értesítések segítségével, melyet Partner automatikus adatközlése általi állapotváltozás tesz lehetővé.

Szolgáltató, a https://xxlfutar.hu weboldalon az igénybevevők részére közzéteszi:

 • Általános Szerződési Feltételeket
 • az alkalmazott díjakat
 • az állandó elérhetőségének email címét, egyéb elérhetőségét
 • Szolgáltató Partnereinek Általános Szerződési/Üzleti Feltételeit
 • minden egyéb közérdekű információt

 

2.6 Szerződés módosítása, lemondása, elállás

A szerződés módosításához Feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:

 • Feladó vagy Megrendelő szerződés-módosítása a küldemény felvétele előtt
 • A küldemény feladója – az utólagos rendelkezés keretében – külön díj ellenében és az igazoltan felmerülő költségek egyidejű megfizetésével külön – és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérheti.
 • Feladó vagy Megrendelő szerződés-módosítása a küldemény felvétele után
 • Feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében és az igazoltan felmerülő költségek egyidejű megfizetésével külön – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet Szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.
 • Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat Feladónak/megrendelőnek meg kell fizetni.

 

A Megrendelőnek a szerződés módosítása, lemondás vagy elállása esetén a 3.2.2. pont szerinti díjakat kell megfizetnie.

2.7 Szolgáltatás megszűnése és ellehetetlenülése

 

2.7.1. A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

 • Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti és Megrendelő és/vagy költségviselő a szolgáltatás ellenértékét maradéktalanul megfizette.
 • A küldemény kézbesíthetetlen és a felek egymással teljes körűen elszámoltak.
 • A felek közös megegyezésével.
 • A Fogyasztó elállási/felmondási jogának gyakorlásával: a Fogyasztó jogosult indokolás nélkül elállni a jelen ÁSZF hatály alá tartozó, Szolgáltatónak küldött megrendelés alapján létrejött szerződéstől annak megkötését követő 14 napon belül.
 • Amennyiben viszont a szolgáltatás nyújtására irányuló Szolgáltató és Fogyasztó által kötött szerződés teljesítését Szolgáltató már megkezdte a Fogyasztó 2.3.2. pontban adott kifejezett hozzájárulása alapján, úgy Megrendelő 14 napon belül indokolás nélkül jogosult Szolgáltatóval kötött szerződést felmondani és meghatározott díjat megfizetni.
 • Szolgáltatót/Megrendelőt a cégnyilvántartásból törlik.

 

Megrendelő és Szolgáltató kifejezetten megállapodnak, hogy a feladást követő 15. naptól számított hat hónap elteltével elévülnek az XXL Futár Kft-vel szemben bármilyen jogalap alapján fennálló igények.

2.7.2. Kézbesíthetetlen küldemények

Kézbesíthetetlennek minősül az a küldemény, amelyet Szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet.

A kézbesíthetetlen küldeményt Partner szolgáltató köteles Feladónak visszakézbesíteni, amelynek költségeit a Megrendelő viseli. Amennyiben Megrendelő a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy Partner szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

2.7.3 Visszakézbesíthetetlen postai küldemény

Szolgáltató Partnerei Általános Szerződési/Üzleti Feltételei alapján a Partnerek kezelik a Visszakézbesíthetetlen postai küldeményeket.

3. Szolgáltatások

Szolgáltató tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az ÁSZF alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbíttatja és ép, sértetlen állapotban kézbesítteti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját Szolgáltató és Partnere választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.

Szolgáltató tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a jelen szerződés 3.1. pontjában részletezett igényelhető szolgáltatások szerint teljesüljön.

Szolgáltató vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az eseti szerződésekben (fuvarlevelek) megállapodott kézbesítési határidők szerint a küldemények a fuvarlevélen feltüntetetteknek és Feladók akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.

3.1. Igényelhető szolgáltatások

3.1.1. Futárpostai szolgáltatás közvetítése

Futárposta-szolgáltatás közvetítése kisebb terjedelmű, dobozos küldemények esetén: a küldemény feladótól történő felvételét követően a kézbesítés 24-48 órán belül megvalósul Szolgáltató partnere teljesítésével Szolgáltató közvetített információi, és szervezése okán.

Expressz postai szolgáltatás közvetítése esetén: a Szolgáltató partnere a küldeményt Feladótól felveszi, majd beszállítja azt feldolgozó pontjára, ahol megtörténik a küldemény őrzése, raktározása, feldolgozása. A küldeményt a felvételt követően belföldön a következő munkanapon kézbesíti Szolgáltató partnere teljesítésével Szolgáltató közvetített információi, és szervezése okán.

3.1.2. Háztartási gép - nagyméretű áruszállítási szolgáltatás közvetítése

Nem futárpostai küldemény, nagy háztartási gépek, nagyméretű áruk esetén a felvétel és leadás is határozatlan idejű szállítással történik. Szolgáltató a felvétel és a leadás teljesítésének határidejével kapcsolatban semmilyen felelősségre nem vonható. Szolgáltató a fuvarszervezési feladatot Partnere révén látja el, mindenkori Partner által vállalt szállítási határidővel, amiért Megrendelő nem jogosult kártérítésre.

3.1.3. Raklapos áru szállítmányozási szolgáltatás közvetítése

Raklapos áruszállítási megbízás közvetítésénél Szolgáltató minden esetben Partner Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint jár el. A szállítmányozási szerződés alapján, a szállítmányozó köteles valamely küldemény továbbításához szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket a saját nevében és a megbízója számlájára megkötni, valamint a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb teendőket elvégezni, a megbízó pedig köteles az ezért járó díjat megfizetni. A szerződés a megbízás elfogadásával jön létre.

3.1.4. Belföldi és nemzetközi közúti szállítmányozási szolgáltatás közvetítése

Szállítmányozási megbízás közvetítésénél Szolgáltató minden esetben Partner Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint jár el. A szállítmányozási szerződés alapján, a szállítmányozó köteles valamely küldemény továbbításához szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket a saját nevében és a megbízója számlájára megkötni, valamint a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb teendőket elvégezni, a megbízó pedig köteles az ezért járó díjat megfizetni. A szerződés a megbízás elfogadásával jön létre.

Speciális többletszolgáltatásnak minősülnek az alábbiak:

 • A küldemények nyomon követhető kezelése
 • Utánvét-szolgáltatás.
 • Küldemény értékbiztosítá

 

3.1.4.1 Megrendelés módja

Szolgáltató az oldalon leadott szállítmányozási ajánlatkérést saját hatáskörben dolgozza fel és vállalási árral keresi meg Megbízót. A megállapodott díj kizárólag a felrakó helytől lerakóhelyig történő szállítmányozás díját foglalja magába, nem tartalmazza az egyéb járulékos költségeket. A szállítmányozó a díjon és az egyéb járulékos költségeken felül követelheti a szállítmányozással kapcsolatban felmerült szükséges vagy hasznos igazolt költségeinek megtérítését is. XXL Futár Kft, mint szállítmányozó, szabadon határozza meg a szállítmányozási feladat saját vagy harmadik személy fuvarozó gépjárművével történő teljesítését. 

3.1.4.2 Szankciók 

A megbízásban foglaltaktól eltérő súly felrakodása esetén a tengely- ill. össztúlsúly miatt felmerülő költségek Megbízót terhelik. Ha a rakodásnál az XXL Futár Kft. képviselője nincs jelen, az esetleges túlsúlyért az XXL Futár Kft. nem vállal felelősséget és az ebből eredő összes kár Megbízót terheli. A várakozási és állásdíj mértékét, az átirányítás, megbízás szerintitől eltérő lerakó, vagy felvételi hely megadásának költségét Szolgáltató Megbízó felé továbbterheli, ennek mértékét Partner Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szállítmányozási szerződés a Megbízónak küldött Szállítmányozási visszaigazolás e-mailben történő megküldésével jön létre. A szállítmányozási megbízás visszaigazolásának feltételeitől eltérő szerződési feltételek azonban kizárólag akkor válhatnak a felek közötti szállítmányozási szerződés részévé, ha azokat a szállítmányozó a teljesítése megkezdése előtt írásban kifejezetten elfogadja.

3.1.4.3 Lemondási díj

Ha Megbízó megbízását visszavonja és Szállítmányozó a megbízás érdekében már intézkedett, úgy a felmerült károkat és költségeket (különösen az átirányítás költségét, a meghiúsult kiállás díját, az állásidő költségét és az elmaradt hasznot) a Megbízó tartozik megtéríteni. A megbízás az előirt felrakási napot megelőző munkanap 13 óráig visszavonható. 

3.2 Díjak meghatározása

Az ÁSZF-ben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért a Megrendelő díjat tartozik fizetni Szolgáltató által kiállított számla ellenében. Az ügyfelek tudomásul veszik, hogy amennyiben a megrendelésen nem kerülnek kitöltésre a számlázási adatok, úgy Szolgáltató automatikusan a számlázási adatokként Megrendelő adatait veszi figyelembe.

A szolgáltatások díjai megtalálhatóak a ww.xxlfutar.hu weboldalon, amely a mindenkori hatályos Díjszabást tartalmazza. Ettől eltérhet a szerződött partnerekkel történt írásos szerződés alapján kiajánlott, mindkét fél által elfogadott és szerződésben aláírt egyedi kedvezményes díjszabás.

Tájékoztatja továbbá Szolgáltató az ügyfeleket, hogy amennyiben a forintban kiállított számla ellenértékét az ügyfél más devizanemben fizeti meg Szolgáltató részére, úgy Szolgáltató jogosult a díjat fizető ügyfél részére az árfolyam különbözetből eredő díjkülönbségre számlát kiállítani, amennyiben az eredeti számla ellenértékének Szolgáltatónál történő jóváírás napján érvényes átváltási áron forintban számított összege alacsonyabb a szolgáltatás ellenértékénél. Ezzel egyidejűleg Ügyfelek elfogadják, hogy Szolgáltatót nem terheli semmilyen visszafizetési vagy megtérítési kötelezettség, amennyiben a szolgáltatás díjának más devizanemben történő megfizetése az árfolyamkülönbségből eredően átszámítva a szolgáltatás forintban megjelölt díját meghaladja.

Ügyfelek tudomásul veszik és elfogadják, hogy mivel az árajánlat megküldésével a Fogyasztó kifejezetten kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése a 2.3.2. pont alapján, ezért felmondás esetén köteles megtéríteni Szolgáltató részére a költségviselő és/vagy Fogyasztó a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Ennek megfelelően amennyiben Megrendelő vagy Fogyasztó olyan időpontban áll el a megrendelésre alapított szolgáltatási szerződéstől, amikor a küldemény felvételét végző futár már úton van, úgy Megrendelő köteles a csomagküldés díjának 15%-át és a kiszállási díjat, valamint Szolgáltató partnerének teljesítése megkezdésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget megfizetni.

Hasonlóképpen Szolgáltató vállalja, hogy előzetes fizetés esetén visszatéríti a Fogyasztó általi elállásról vagy a felmondásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a fizetést teljesítő félnek az ellenérték megfizetésével azonos módon az ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét, illetve Fogyasztó általi elállás esetén az ellenszolgáltatás teljes összegét. Amennyiben a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, a Fogyasztó által fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell számítani.

Ügyfelek tudomásul veszik továbbá, hogy abban az esetben, ha Megrendelő vagy Feladó – bármilyen oknál fogva – a csomag felvételekor kézi fuvar okmányt töltött ki és ennek okán a csomag kézbesítéséért Szolgáltató partnere közvetlen szedett be díjat az ügyfelek bármelyikétől, és azt később nem térítette vissza teljes mértékben a partnernek fizető ügyfél részére, abban az esetben Szolgáltató az előre megfizetett díj 50%-át jogosult megtartani, illetve a még meg nem fizetett szolgáltatási díj 50%-ának mértékéről jogosult számlát kiállítani Megrendelő vagy a költségviselő részére függetlenül attól, hogy a kézi fuvarokmány kitöltése miatt Szolgáltató nem vagy csak részben tudta teljesíteni a vállalt szolgáltatását.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a küldemény vonatkozásában a megrendelésben megadott adatok eltérnek Szolgáltató partnerei által végzett mérések során kapott adatoktól, melyből eredően a csomag eltérő súlya vagy mérete miatt többletdíj fizetési kötelezettség keletkezik, úgy Szolgáltató Megrendelő vagy Feladó külön hozzájárulása nélkül köteles megfizetni a többletdíjat, melyet szolgáltató a jogcím megjelölésével jogosult kiszámlázni Megrendelő részére. Megrendelő vállalja, hogy ezen díjat Szolgáltató számlájának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizeti Szolgáltató részére.

A szolgáltatások díját Szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról internetes honlapján tájékoztatja.

A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új díjakat kell megfizetnie.

Szolgáltató a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.

Ügyfelek tudomásul veszik, hogy amennyiben Megrendelő és/vagy a személyétől elváló tényleges költségviselő késedelembe esnek Szolgáltatót megillető díj megfizetésével Szolgáltató által kiállított számlán megjelölt határidő elmulasztásával, úgy Szolgáltatót a követelt díjon felül minden késedelmes nap után a mindenkori törvényes mértékű késedelmi kamat illeti meg. A Fizetési felszólítás eljárási díját (1000 Ft+áfa) abban az esetben terheljük Szerződéses Megrendelő irányába, ha a számla a fizetési határidőig nem került rendezésre.

Ügyfelek tudomásul veszik továbbá, hogy amennyiben Szolgáltató a lejárt tartozások és egyéb kintlévőségek behajtása iránt bármilyen eljárást indít a díjfizetésre kötelezettel szemben, úgy a kötelezettel szemben Szolgáltató az eljárás megindításával kapcsolatban felmerült minden költségét is jogosult követelni. Szolgáltató ezen túlmenően a szolgáltatási díjak 14 napot meghaladó késedelme esetén kizárólag akkor köteles megkezdeni a szolgáltatás teljesítését, amennyiben a késedelemmel érintett megrendelést követő újabb megrendelés teljes díját Megrendelő vagy a tényleges költségviselő teljes mértékben előre megfizette.

3.2.1. Díjfizetési módok

Kártyás fizetési OTP Simple Pay

A szolgáltatások díjait – Szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint – banki átutalással is ki lehet egyenlíteni.

Kizárólag a Szerződött Megrendelők esetében levonás az utánvét összegből (kompenzálás)

3.2.1.1 Számlázási feltételek

Az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdésének b) pontjára hivatkozva Megrendelő kifejezetten belegyezik, hogy részére a Szolgáltató elektronikus számlát küldjön.

Szolgáltató az elektronikus számlát a Megrendelő által a megrendelés leadás során megadott e-mail címre küldi.

Megrendelő vállalja, hogy az elektronikus számla fogadásához szükséges feltételeket biztosítja (pl. e-mail cím). Megrendelő vállalja továbbá, hogy amennyiben nem arra az e-mail címre kéri az elektronikus számlát megküldeni, amelyet a megrendelés leadásánál megadott, úgy arról a Szolgáltatót legkésőbb a megrendelés leadását követő 1 napon belül [email protected] e-mail címen értesíti.

A 3.2.1. pontban rögzített fizetési módokhoz az alábbiak szerint részletezett számlázási rend tartozik:

 • Kártyás fizetési OTP Simple Pay
  • Fizetést követően automatikusan megküldésre kerül az elektronikus számla
 • A szolgáltatások díjait – Szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint – banki átutalással is ki lehet egyenlíteni.
  • A Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követő 3 napon belül kerül megküldésre az elektronikus számla
 • Kizárólag a Szerződött Megrendelők esetében levonás az utánvét összegből (kompenzálás)
  • Szolgáltató 14 naponta küldi meg a kompenzálás részleteit is tartalmazó elektronikus számlát a Szerződött Megrendelők részére

Szolgáltató 14 naponta küldi meg a kompenzálás részleteit is tartalmazó elektronikus számlát a Szerződött Megrendelők részére

A szolgáltatás ellenében Megrendelő díj fizetésére köteles. Megrendelő jogosult a megrendelésben a személyétől eltérő költségviselőt (illetve Megrendelő személyétől eltérő számlázási címet) megjelölni annak adataival együtt (név, lakcím/székhely, adószám és cégjegyzékszám cég esetén, telefonszám, e-mail cím). Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a költségviselő személy 5 napot meghaladó késedelembe esik a díj megfizetésével, úgy Szolgáltató jogosult Megrendelőtől követelni a díj megfizetését az elektronikus számla megküldésével. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy felelősséggel tartozik a díj megfizetése tekintetében, így elfogadja, hogy a díj részleges vagy teljes megfizetésének hiányában a kiegyenlítetlen összeg teljes mértékben követelhető Megrendelőtől is.

Megrendelő a megrendelésben köteles megjelölni a szolgáltatás díjának kiegyenlítési formáját a 3.2.1 pont figyelembevételével (előzetes vagy utólagos fizetés, ezen belül fizetési mód megjelölése). A Szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az ÁSZF vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a küldemény kézbesítése utáni első szolgáltatási díj elektronikus számlájának a Megrendelő által megjelölt e-mail címre továbbítását követő nyolc munkanapon belül esedékes. Szerződés szerint a fizetési idő hosszabbodhat, de ennek feltétele az egyedi szerződés írásba foglalása.

3.2.2. Lemondott, meghiúsult szolgáltatás díja

Amennyiben Megrendelő a küldemény felvételét követően lemondja a szolgáltatást, akkor a Szolgáltató a teljes díjra jogosult.

Amennyiben a küldemény kézbesítése – a Szolgáltató és Partnerei ellenőrzésén kívüli okból – meghiúsult, akkor a Szolgáltató a teljes díjra jogosult.

Amennyiben a küldemény felvétele során megállapításra kerül, hogy a Megrendelő előzetes nyilatkozata ellenére a 8.1. pont szerinti szállításból kizárt küldemény vonatkozásában kívánja a szolgáltatást igénybe venni, akkor a Szolgáltató a szolgáltatás díjának 10%-ra jogosult azzal, hogy ha a Megrendelő a szolgáltatást korábban megfizette, akkor Szolgáltató a szolgáltatás díjának 90%-át 3 napon belül visszautalja arra a bankszámlára, amelyről az utalás/kártyás fizetés érkezett.

3.2.3. Sikertelen kézbesítés, megtagadott átvétel szolgáltatásának díja

Amennyiben a küldemény kézbesítése – a Szolgáltató és Partnerei ellenőrzésén kívüli okból – sikertelen, vagy a címzett az átvételt megtagadta, akkor a Szolgáltató a teljes díjra jogosult.

3.2.4. Szolgáltatási díj visszafizetésének kötelezettsége

Szolgáltató a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a küldemény Megrendelőjének vagy amennyiben a személye eltér Megrendelőtől, a megrendelésben tényleges költségviselőként feltüntetett személy részére visszafizeti.

Szolgáltató a szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha Megrendelő vagy Feladó a szerződéstől – a felvétel helyén a küldemény visszakérésével – a továbbítás előtt eláll, a küldemény Szolgáltató felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyére, Szolgáltató a szolgáltatási szerződést nem teljesítette, a törékeny különleges szolgáltatással feladott küldemény megsérült.

Az ügyfelek tudomásul veszik, hogy amennyiben az elállásra a felvétel helyszínén kerül sor és a futár már kiszállít a helyszínre, úgy az elállás okán Megrendelő vagy Feladó egyetemleges helytállási kötelezettség mellett köteles Szolgáltató felmerült díját és költségét a 3.2.3 Pont szerint megfizetni Szolgáltató részére.

Szolgáltató a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza (részleges díjvisszatérítés):

A túlfizetett összeget, ha Megrendelő vagy amennyiben a személye eltér Megrendelőtől, a megrendelésben tényleges költségviselőként feltüntetett személy a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és ez Szolgáltató kezelési okirataiból, vagy a küldeményről megállapítható.

A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha Megrendelő vagy Feladó a küldemény címét vagy a kért külön-, vagy különleges szolgáltatást Szolgáltatónál továbbítás előtt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj megfizetésével tartozik.

3.2.5. Hibás címzés

Azon küldemények, amelyeknél Megrendelő által megadott felvételi és/vagy kiszállítási cím hiányos vagy hibás, Szolgáltató 2000 Ft + ÁFA különdíjat számít fel, melyet Megrendelő részére joga van kiszámlázni.

3.3 Utánvétkezelés

Megrendelőnek az xxlfutar.hu honlapon megrendelésnél kell megadnia, hogy milyen összeget kíván beszedetni Szolgáltatóval a Címzettől. Ezen az oldalon szükséges megadni a banki adatokat is.

Beszedett utánvét összegeket Partner futárszolgálat Szolgáltató felé teljesíti szerződésben foglaltak szerinti határidővel és rendszerességgel. Szolgáltató a részére utánvétként továbbított tételeket, az összeg beérkezését követő 8 munkanapon belül utalja át Megrendelő bankszámlaszámára, vagy Megrendelő által megadott más személy rendelkezése alatt álló bankszámlaszámra a számla tulajdonosának egyidejű megnevezésével.

Szolgáltató a beszedett összeget kizárólag banki utalással fizeti meg Megrendelő részére, készpénzes kifizetési lehetőséget Szolgáltató nem biztosít.

3.3.1. Szolgáltatás díja

Az utánvétkezelés szolgáltatás alapdíja bruttó 250 Ft, mely minden utánvétkezeléssel leadott Megbízást terhel. Ezen felül, a Megbízásban meghatározott utánvét érték összegének 0,6%-a+áfa. Az utánvétkezelési díj tartalmazza az utánvét Megrendelő által megrendeléskor megadott bankszámlaszámra történő, a rendeléskor értékként feltüntetett, Partner futárszolgálat futára által átvételkor beszedett, Szolgáltató részére továbbított összeg teljesítésének banki költségét (tranzakciós díj).

3.3.2. Téves banki adat

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelésben téves bankszámlaszámot ad meg az utánvételes eljárás keretében beszedett pénz utalásához, akkor Szolgáltatót kizárólag a tekintetben terheli felelősség, hogy a beszedett összeget a megadott számlaszámra elutalja, viszont nem kötelessége és nem jogosult vizsgálni, hogy a bankszámla létező számla-e és kinek a tulajdonában áll, illetve semmilyen felelősséget nem vállal arra vonatkozóan, ha az utalás a megadott bankszámlaszámra sikertelen. Az elutalt összeg Szolgáltatóhoz való visszajutása esetén Szolgáltató a felelős őrzés szabályai szerint köteles az utánvételesen beszedett pénzt megőrizni.

Ügyfelek tudomásul veszik továbbá, hogy Szolgáltatót semmilyen felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli azért, hogy ha Megrendelő által megjelölt bankszámlára elutalt utánvételes eljárás keretében beszedett összeghez a bankszámla rendelkezésre jogosultja a bankszámlát érintő egyéb eljárás (pl. Inkasszó) miatt nem tud hozzáférni.

3.3.3 Utánvétbeszedés elmaradása

Az utánvét beszedés elmaradása nem hozza létre XXL Futár Kft. tartozását a Megrendelőfelé, az összeggel, az eredeti jogviszonyban, továbbra is a Címzett tartozik, a szokásos biztosítási feltételek a nem beszedett utánvét összegre nem nyújtanak fedezetet. Utánvét beszedés elmaradása esetén Szolgáltató az utánvét beszedés szolgáltatási díjáig tartozik felelősséggel, továbbá tartozik közreműködni az utólagos beszedésben. Amennyiben az utánvét beszedés elmaradása a Szolgáltaó szándékos károkozására, vagy gondatlan üzemvitelére bizonyíthatóan visszavezethető, a Polgári Törvénykönyv előírásai szerint támasztható kárigény.

Ügyfelek tudomásul veszik továbbá, hogy Szolgáltatót semmilyen felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli azért, hogy ha Megrendelő által megrendelésben rögzített adatok ellenére Partner futárszolgálat részére Feladó által eltérő adatok kerülnek feltüntetésre a partner cég hibájából.

3.4. Csomagbiztosítási szolgáltatás

Belföldi szolgáltatás esetén 50 000 Ft- értékig csomagbiztosítást a szolgáltatási díj tartalmazza. Megrendelő által a rendelési oldalon extra szolgáltatásként kiválasztott csomagbiztosítás 50 000 Ft felett díjköteles mely a fuvardíjat növeli. A csomagbiztosítási szolgáltatás díja bruttó összeg, a megadott áruérték 2%-a.

A belföldi szolgáltatás alapárában foglalt biztosítás esetén a biztosítási összeg a beszerzési, pótlási, vagy javítási értéknek felel meg, amihez adott esetben hozzászámítandó a szolgáltatási díj, legfeljebb azonban 50 000,- Ft lehet.

3.5. Üzemanyag felár

Alábbi táblázat szerint meghatározott mértékben, a felszámított díj rendelési tételenként számítódik. 
Gázolaj piaci árszabás Ft/l                      Üzemanyagfelár            

-450                                                                  0%  

451-480                                                          4%

481-550                                                          8%  

551-620                                                          12%  

621-690                                                          16%  

691-760                                                          20%  

761-830                                                          24%  

minden további 70 forintonként                       4%    

Az üzemanyagár mértékét havonta NAV által közétett gázolaj piaci árszabása szerint állapítjuk meg. (https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/uzemanyag)

4. Káresemény

Sérült, bontott küldemény kézbesítésénél a címzett az átvételkor a fuvarlevél megjegyzés rovatában kell észrevételt tennie. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató és annak mindenkori partnere nem vállal felelősséget a küldeményben keletkezett károkért. Elveszett, megsemmisült küldemény esetén Szolgáltató köteles az esemény tudomására jutásától számított lehetőség szerinti legrövidebb időn belül elektronikusan, írásban is értesíteni Megrendelőt. Szolgáltató a küldeményeket Megrendelő által csomagolt formában és sértetlen állapotban veszi át, ezért a belső tartalomért felelősséget nem vállal.

4.1. Kártérítés szabályai

Az Ügyfél Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. Naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított hat hónapos elévülési időn belül érvényesítheti.

Az Ügyfél a postai küldemény késedelmes kézbesítése címén Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.

Az Ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése, vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalom hiánya esetén a kárigény bejelentését írásban kell megtennie, vagy azt Szolgáltató partnerének futárja jelenlétében írásban jegyzőkönyvbe vetetnie.

Amennyiben Szolgáltatónak a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.

A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével Feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:

 • a sérült küldeményt átvette
 • Feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte

 

Szolgáltató az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

4.2. Kárigény bejelentésének módja

Ha Szolgáltató vagy annak mindenkori partnerei a panasz kivizsgálás során 30 napon belül a küldemény megsemmisülését vagy elvesztését állapította meg, annak tényéről írásban tájékoztatja az ügyfelet.

Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően hat hónapos elévülési időn belül teheti meg Szolgáltatónál.

A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról írásban van lehetőség kárigény bejelentésére.

Ha Szolgáltató a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt Szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.

Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben Feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történő összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával igazol.

Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül kell Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni.

4.3. Káresemény vizsgálat lefolytatása

A küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul írásban tájékoztatja.

Szolgáltató az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik.

Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.

Szolgáltató a káresemény vizsgálat lefolytatását Partner futárszolgálattal végezteti. A kiszállításban érintett futárszolgálatnak a beérkezett információkat, adatokat, dokumentumokat elektronikus úton továbbítja Szolgáltató a beérkezéstől számított 8 munkanapon belül és hivatalosan kéri a vizsgálatot.

4.4. Kártérítés mértéke

Szolgáltató a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt köteles fizetni:

Szolgáltató a belföldi, garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése folytán a szolgáltatásért fizetendő díj kétszerese.

Szolgáltató a nemzetközi, garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése folytán a szolgáltatásért fizetett díj visszautalását vállalja.

Szolgáltató jogosult a nem értéknyilvánított küldemény értékét Feladó által biztosított kereskedelmi beszerzési számlával ellenőrizni.

Az ügyfelek tudomásul veszik és elfogadják, hogy Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik és nem terheli kártérítési kötelezettség azon kárigényekért, mely abból ered, hogy Megrendelőn kívüli személy magának követeli az utánvét összegét, azonban Szolgáltató az utánvét összegét hiánytalanul megfizette igazolhatóan Megrendelő vagy a jelen ÁSZF szerint Megrendelő által megjelölt személy részére.

5. Panaszkezelés

5.1 Feltételek

Szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseit, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.

 

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy Szolgáltató vagy annak mindenkori partnerei által nyújtott szolgáltatás részben, vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. Szolgáltató a küldemény részleges elvesztésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a panaszok között tartja nyilván.

Szolgáltató, vagy Szolgáltató mindenkori partnere által végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napos határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.

Szolgáltató a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni.

Szolgáltató a panaszt minden esetben továbbítja a szállítást végző partner futárszolgálat illetékes panasz ügyintézőjéhez, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek a Partner által adott választ továbbítja.

A panasz benyújtásának időpontja a benyújtása a beérkezés napjával kezdődik. Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetében a belföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított 5 napon belül, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított 15 napon belül a panaszos írásban tájékoztatja. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetén a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős belföldi szolgáltatót felelősség abban esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner szolgáltatójától beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából.

Szolgáltató valamennyi panaszról nyilvántartást vezet.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a panaszos a Hatósághoz fordulhat.

6. Vegyes rendelkezések

6.1 Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem rendezett fuvar szolgáltatási tevékenységre a magyar Polgári Törvénykönyv fuvarozást szabályozó mindenkori rendelkezései, valamint a fuvarozásra vonatkozó mindenkori magyar jogszabályok irányadóak.

A postai szolgáltatási tevékenység vonatkozásában a jelen ÁSZF-ben nem rendezett kérdésekben a 2012. Évi CLIX. Törvény (továbbiakban: Postatv.), a postai szolgáltatásra vonatkozó mindenkori magyar jogszabályok és a Ptk. Rendelkezései irányadóak.

A fuvarozási és postai szolgáltatási tevékenységre egyaránt irányadóak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. Évi CVIII. Törvény, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet rendelkezései. Szolgáltató magatartási kódexnek nem aláírója, azonban az ÁSZF az ágazatra és tevékenységére irányadó Postatv. Rendelkezései alapján kerültek kialakításra.

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei.

A szerződő felek közötti szolgáltatási jogviszonyra a felek a magyar jog alkalmazását rendelik alkalmazni és az XXL Futár Kft. székhelye szerinti illetékes bíróságot kötik ki. Az illetékes bíróság vonatkozásában Fogyasztó magánszemély esetén a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 26. § (1) bekezdése az irányadó.

Valamint értékhatártól függően, amennyiben Törvényszéken kezdődik meg az eljárás a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki minden https://xxlfutar.hu oldalon, vagy erre továbbutaló honlapon leadott rendelés vonatkozásában.

Szerződő felek elfogadják, hogy amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése jogszabályba ütközne és ennél fogva a jogellenes rendelkezés érvénytelennek minősül, úgy az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályát. Az érvénytelen rendelkezés helyett a felek az eredeti, érvénytelen rendelkezéssel érintett kérdést rendező jogszabályi előírást rendelik alkalmazni.

Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható.

Az XXL Futár Kft. a tevékenységét a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakhoz képest korlátozhatja, vagy szüneteltetheti, amennyiben azt vis major, vagy hatósági intézkedés teszi szükségessé.

Szerződésszegés esetén a Szolgáltató nem felel bármely bevétel kiesésért, elmaradt haszonért, piac-, hírnév- vagy ügyfélvesztésért, a használat vagy bármely lehetőség elvesztéséért, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltató tudomással bírt akár a szerződés megkötésekor, akár azt követően, hogy adott kár vagy veszteség felmerülhet, továbbá Szolgáltató nem felel bármely formában felmerülő közvetett -, esetleges különleges -, illetőleg következményes károkért, illetőleg veszteségekért. Amennyiben a fuvarozás teljesítése során a Megrendelőnek, vagy valamely harmadik személynek a szerződésen kívül a Szolgáltató kárt okoz, úgy annak megtérítéséért kizárólag abban az esetben felelős, ha azt szándékos magatartással okozza, vagy a magatartás életet, testi épséget, vagy egészséget károsít.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 9 § (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatás A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

6.2 Kellékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  • Ön a XXL FUTÁR Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
  • Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
   • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
   • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
  • Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.
 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  • Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a XXL FUTÁR Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.3 Termékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
  • Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  • Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  • A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
  • Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
   • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

6.4 Jótállás

 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  • Hibás teljesítés esetén szerződés/ Ptk. alapján a XXL FUTÁR Kft. jótállásra köteles.
 • Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
  • Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 • A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.
  • A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.
  • A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
  • A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni (Ptk. 2013. évi V. törvény 6:159. § - 6:167. §)
 • Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
  • A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

7. Melléklet

7.1. Szállításból kizárt termékek listája

A szállításból kizárt, illetve a feltételhez kötötten szállítható tárgyak:

 • A szállításból kizárt tárgyak:
  1. Szúró-, vágó-, és lőfegyver
  2. Lőszer, robbanószer
  3. Radioaktív, gyúlékony, mérgező, maró, tűz. És robbanásveszélyes anyagok, illetve azt tartalmazó tárgyak
  4. Élő növények és állatok
  5. Értéknyilvánítás szolgáltatás, értékes tárgyak szállítása
  6. Földi maradványok
  7. Romlandó, fertőző, undort keltő áruk
  8. Hőmérséklet érzékeny, illetve hűtést, vagy fűtést igénylő szállítandó áruk
  9. Kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak
  10. Kereskedelmi mennyiségű alkohol, illetve bármilyen mennyiségű dohányáru
  11. Narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok
  12. Nem megfelelően csomagolt tárgyak
  13. Postafiókra címzett küldemény
  14. Nem könyvelt küldemény
  15. Az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk
  16. Zacskóban, zsákokban, szövetzsákokba csomagolt termékek
  17. Kábítószerek, hallucinogén szerek, pszichotróp anyagok
  18. Nem megfelelően csomagolt folyékony áru
  19. Fegyver: Lőfegyver, karabély, sörétes puska, lőszer, lőfegyver alkatrészei, hadianyag, kések, fejszék, stb.
  20. Gyúlékony anyagok (például: benzin, gázolaj, fűtőolaj, folyékony gáz).
  21. Égetett szeszes ital, házilag gyártott alkoholtermékek
  22. Cigaretta, egyéb dohányáru
  23. Veszélyes anyagok: robbanóanyagok, robbantó- és robbanószerek, gyúlékony anyagok, toxikus vagy maró hatású anyagok, radioaktív anyagok, fertőző vagy fertőzés veszélyes anyagok, emberre veszélyes szerek, illetve minden olyan egyéb anyag, amely a többi küldeményre illetve a személyzetre sajátosságánál fogva kedvezőtlen hatással lehet.
  24. Élő vagy elhullott állatok, növények, élelmiszerek
  25. Egészségügyi minták (beleértve a testnedveket és szövetmintákat)
  26. Emberi maradványok és hamvak
  27. Prémek és prémmel bélelt öltözékek
  28. Készpénz: készpénz (papírpénz vagy érme) bármilyen pénznemben, készpénz helyettesítő fizetési eszköz pl: bankkártya, hitelkártya, étkezési jegyek, üdülési csekk, értékpapírok. (ide sorolandók még az állampapírok, de előrefizetett telefonkártya, aktivált SIM kártya, és még fel nem használt bélyegek is)
  29. Rúdarany
  30. Divatékszerek, nemesfémből vagy drágakövekből készült ékszerek
  31. Pótolhatatlan vagy egyedi tárgyak
  32. Emberre és/vagy állatra veszélyes anyagokat.
  33. Ember és állat életére veszélyes, életük kioltására alkalmas eszközök.
  34. Közbiztonságra különösen veszélyes anyagok, tárgyak, eszközök.
  35. Radioaktív anyagok.
  36. Romlandó élelmiszerek, gyorsfagyasztott élelmiszerek.
  37. Értékpapír, nemesfémek, drágakövek.
  38. Porcelán, kanna, váza, kerámia tárgyak
  39. Csomagolás nélküli bútor
  40. Matrac
  41. Üveges szekrény
  42. Csomagolatlan áru
  43. Sérült áru
  44. Parfüm (hajtógázas)
  45. Mosószer és minden egyéb tisztítószer
  46. Pezsgő
  47. Virágcsokor
  48. Aerosol, dezodor, aftershave
  49. Körömlakk
  50. Láncfűrész
  51. Gáz, pirotechnikai eszköz (pl.: gázspray, stb.)
  52. Tűzoltó készülék
  53. Mosogató, kanapé, háztartási bútorok, eszközök
  54. Vámmatrica
 • A feltételhez kötötten szállítható tárgyak
  1. LCD vagy plazmaképernyő, plazmamonitor
  2. CRT képernyő
  3. LED képernyő
  4. Lapra szerelt bútor (feltétele a kartondoboz és megfelelő bélelés, sarkok védelme)
  5. Bőrönd

 

Az egyébként tiltás alá nem eső tárgyak felvételét a futár megtagadhatja az alábbi feltételek esetén:

 • A kézbesítendő tárgy láthatóan helytelenül került becsomagolásra,
 • Összepántolt csomag.
 • Ha sérült vagy gyenge minőségű a csomagolóanyag vagy a küldemény törött
 • Ha nedves a csomagolóanyag vagy folyik valami a küldeményből
 • Ha a küldemény súlya meghaladja a 70 kg-ot és nincs raklapon
 • Ha a küldemény élei csomagolatlanok és/vagy bizonyos részei kiállnak
 • Ha a küldeménydarabok nincsenek rögzítve a raklapon
 • Ha sérült és/vagy rossz minőségű a raklap
 • Ha a raklapra helyezett küldemények lelógnak a raklapról
 • A fenti tárgyak átvételét a partnereink helyszínen megjelenő futára megtagadhatja.

 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem fog leadni olyan megbízást vagy közvetíteni olyan szállítmányt, amely ellenkezik Partnerek szabályzatával.

Összepántolt, összekötözött csomagok nem adhatók fel, mert a csomagolás széteshet, a futószalagon fennakadhatnak, s ezáltal sérülés következhet be.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítson bármely szállítmányt, amely nem Megrendelő tulajdona, vagy nem az ő nevében küldik; a gyűjtő szállításnak nem megfelelően van csomagolva; azon csomagokat, ahol fennáll a sérülés veszélye; amelyek tartalma az adott partner szabályai alapján nem szállíthatók; azon csomagokat, ahol a csomag tartalom megnevezés nem egyértelmű.

Szolgáltató partnerei szabályzata alapján nem vállalja a megrendelést: a nem kielégítő módon csomagolt áruk, az összepántolt csomagok, romlandó, fertőző, undort keltő áruk; földi maradványok; élő állatok és növények, gyümölcs, pezsgő, cigaretta és egyéb dohány termékek szállításakor.

Az XXL Futár mindenkori partnereinek szállítási feltételeiben megtalálható szállításból kizárt vagy feltételesen szállítható tárgyként megjelölt, azonban jelen mellékletben fel nem sorolt tárgyak is a jelen ÁSZF részét képezik a jelen mellékletben való külön feltüntetés nélkül is.

 

Budapest, 2023.01.05.